سوال های متداول بورس

1. ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺳﺎﻋﺖ 09:00 ﺗﺎ 12:00 روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎزار ﮐﻪ در آن  اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻮد ﻧﺪارد از 8:30 ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ 09:00 اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ورود ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد.
2. داﻣﻨﻪ روزاﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﻫﺮ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روزﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از 4+ درﺻﺪ ﺗﺎ 4- درﺻﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﻨﺪ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺳﺎن دارد. در ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﯿﺰ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻬﺎم 5+ ﺗﺎ 5- درﺻﺪ  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم و روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دردﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3. آﯾﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، وﺟﻮد
دارد؟
ﺑﻠﻪ، ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎزه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎزوﮐﺎر ﺣﺮاج  اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻤﻮل دارد. ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاران وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. درﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﺮﯾﺪاران، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪی از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در روز ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن روزاﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
4. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﻔﺎرشﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن، اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ، ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ  (ﻓﺮوش) اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ(ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ) ﻗﯿﻤﺖ در اﺑﺘﺪای ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ(ﻓﺮوش) ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎن، ﺳﻔﺎرﺷﯽﮐﻪ زودﺗﺮ واردﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮازﺳﻔﺎرش ﻫﻤﻘﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
5. ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺗﺎق ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ روز ﮐﺎری ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(T+3 ) ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

6. ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟

ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت داراﯾﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی  ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  و از آن ﭘﺲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران داراﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد در آن ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ  ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراﯾﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪار در ﯾﮏ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ و در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﻧﮑﺘﻪ: ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ، در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ  اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  ﮐﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.csdiran.com ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻗﺴﻤﺖ «ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاری» اﻋﻼم  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﻓﺮدی ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه و دﻓﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  در ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮرس ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﻞ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ  از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، در زﻣﺎن راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی
زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ:
1 – ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺴﻤﺖ «ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ»  در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری
ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.csdiran.com از ﺗﺎرﯾﺦ 1387/09/16.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﮐﻪ در آن ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ، ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
2- روﯾﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ درآن ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﺻﺎدره ﭘﯿﺶ از 1387/09/16 ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری در  ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.csdiran.com از ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد در آن ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه درج ﺷﺪه در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ  و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﺻﺎدره ﭘﯿﺶ از
1387/09/16 ﺑﺮاﺑﺮ 666 ،777 ، 888، 999 ﯾﺎ 11 ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه  در روش ﻗﺒﻞ (اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﻪ آدرس www.csdiran.com ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮﻧﺪ.

7. روﺷﻬﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ روﺷﻬﺎی زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
1- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه و اراﺋﻪ اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
2-ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎء از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ (ﻓﺮم اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
www.csdiran.com ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ) و ارﺳﺎل آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ آن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق
ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه.
3- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در آن ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

8. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺰار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش، وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و  ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اﺻﻞ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و  ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺰد ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻫﻢ ازﻃﺮﯾﻖ وارﯾﺰ  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﮔﺰاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮرس اوراق ﺑﮭﺎدار
www.pasargadbroker.com Tel :88101723-25۴

9. آﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺰد ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﺴﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﺑﻠﻪ، ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﮏ ﺣﺴﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺰار ﮐﺎرﮐﻨﺪ.

10. P/E و EPS ، DPS ﭼﯿﺴﺖ؟
DPS ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
EPS ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم آن و P/E ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ
EPS اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

11. ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ در ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزار و ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮدآوری آﺗﯽ  ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

12. ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

«ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ»، ﺗﻌﺪاد اوراق ﺑﻬﺎدار از ﯾﮏ ﻧﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﻞ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن روز، در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻼک ﺑﺎﺷﺪ.

13. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻤﯽ در ورود ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

«ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻤﯽ»، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻃﯽ ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش درﺳﺎﻣﺎﻧﻪی  ﻣﻌﺎﻣﻼت وارد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﻀﺮب ﺻﺤﯿﺤﯽ از «واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎرف» اﺳﺖ.
14. ﺑﺎزار ﮔﺮدان ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟

«ﺑﺎزارﮔﺮدان»، ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار/ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی اوراقﺑﻬﺎدار ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺤﺪﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ آن، ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪآن اوراق ﻣﯽﭘﺮدازد.
15. آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در اوﻟﯿﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﺑﺨﺮد و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ. ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻣﮑﺎن  ﻓﺮوش ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﯾﺪ را دارﯾﺪ.

16. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ "1 "اﻋﻼم ﺷﻮد؟

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن آزاد اﺳﺖ (ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده) ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﻤﺎد ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

17. ﻣﻨﻈﻮر از "ح"ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ درﭘﺎﯾﺎن اﺳﻢ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎد آن آورده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ح ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺑﺘﺪای ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

18. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ: ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای  ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺳﻬﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

19. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻬﺎم از ﺣﻖﺗﻘﺪمﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ،

ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ آﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم (100ﺗﻮﻣﺎن (ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ وارﯾﺰ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺣﻖﺗﻘﺪم اوراﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران  ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ (وارﯾﺰ ﻧﮑﺮدن ﻣﺒﻠﻎ 1000 رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﺳﻬﻢ) و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ،  دوﺑﺎره آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در  ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﻖﺗﻘﺪمﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻖﺗﻘﺪم ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اوراق ﺣﻖﺗﻘﺪم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ 1000 رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

20. ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪ آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪم  ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪم ﺧﻮد را
در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪم در ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﯾﺎ دوﺑﺎره آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎم (وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ 1000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ) در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

21. ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

22. ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﯿﺰان داراﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرس ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﻢ؟

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺧﻮد، ﯾﮏ ﮐﺪ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن  ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺖ  ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اﻃﻼﻋﺎ ت ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﮐﻪ ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪه (و ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻮده) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

23. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Online ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﺤﺖ وب اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮورﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ

اول:ﯾﮑﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ، Flash Player ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ
ﻓﺮض ﺑﺮ روی ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.  در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﻧﺒﻮدن آن، ﻧﺮم اﻓﺰار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﻐﺎم داده و
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
دوم: ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮﭘﺮداز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار ﻣﺮورﮔﺮFireFox را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

24. وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎد ﺳﻬﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻬﻢ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .

اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﮑﺎل در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽFlashPlayer اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل دوم ﻗﻄﻊ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﯾﻨﻤﺸﮑﻞ را ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﺮاغ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮور ﮐﻪ ﺑﻪ دو رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ.

25. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد وارد ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻮم ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی ﻧﺎم

ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم. ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ  ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ  ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺰاری اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

26. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺧﻮد را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدم و در ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻨﺪ وارﯾﺰی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و

ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در  ﺣﺴﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮ در اﺑﺘﺪای وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد  و ﭘﺲ از آن در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی در ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ را دارﯾﺪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ و ﺛﺒﺖ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

27. ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺳﻬﺎم را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .
ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد:
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم را ﺻﺤﯿﺢ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .
 ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ را ﻃﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﺠﺰای دﯾﮕﺮ ) ﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺷﻤﺎ (وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ .
 ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .
  برگرفته از سایت محترم کارگزاری بانک پاسارگاد

/ 0 نظر / 70 بازدید