بازار اول و بازار دوم بورس

بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم است. بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده‌ است. پذیرش سهام عادی در بورس، صرفاً در یکی از تابلوهای بازار اول یا در بازار دوم صورت می‌پذیرد. متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عمومی پذیرش سهام عادی، با توجه به شرایط خاص پذیرش سهام در هر یک از این بازارها، باید تقاضای پذیرش خود در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول یا در بازار دوم را به بورس ارائه کند.

 

 

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول

 

  • متقاضي پذيرش سهام عادي در تابلوی اصلی بازار اول، بايد داراي شرايط زير باشد:

1- سهامي عام بوده و سرماية ثبت شدة آن از يك هزار ميليارد ريال كمتر نباشد.

2- تمام سرمایة آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام‌داران در نظر گرفته نشده باشد.

تبصره: سهام شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها دارای شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش، با رعایت مقررات مربوطه قابل پذیرش خواهد بود.

3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت‌شدۀ آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.

تبصره: محاسبة سهام شناور آزاد براساس مصوبة شوراي‌عالي بورس انجام خواهد شد.

4- حداقل بايد سه سال سابقۀ فعاليت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دو نفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

تبصره: هیئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌كه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به عنوان سابقه فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

5 - در سه دورۀ مالي متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنين چشم‌انداز روشني از تداوم سودآوری و فعاليت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6- زیان انباشته نداشته باشد.

7- براساس آخرین صورت‌های مالی سالانة حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضياني كه مشمول مادۀ 8 اين دستورالعمل هستند، نسبت يادشده بر مبناي ضوابط ناظر بر متقاضي، تعيين مي‌شود.

8- اساسنامة متقاضی باید منطبق با اساسنامة نمونة مصوب هیئت مدیرة سازمان و الزامات و شرايط تعيين‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوين شده باشد.

9- سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره‌ها مثبت باشد.

10- گزارش حسابرس در مورد صورت‌هاي مالي دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر يا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهاي شرط ناشي از عدم انجام تعديلات قابل توجه در درآمدها، هزینه‌ها، سود، زيان، بدهي‌ها و تعهدات متقاضي نباشد.

11- دعاوي حقوقی له یا علیه شرکت، داراي اثر با اهميت بر صورت‌هاي مالي، وجود نداشته باشد.

12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداري (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

  • اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل متقاضي داراي سابقۀ محكوميت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.
  • چنانچه تأسيس و فعاليت متقاضي مشمول رعايت ضوابط خاص يا اخذ مجوزهاي قانوني باشد، متقاضي موظف است علاوه بر رعایت مفاد اين دستورالعمل، موارد يادشده را نیز رعايت کند.
  • هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

 

شرايط خاص پذيرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

 

  • متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایۀ ثبت شده و 750 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 20 درصد باشد.

4 – در دو دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- حداقل بايد سه سال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد. همچنين از مدت مأموريت حداقل دونفر از مديران فعلي آن، حداقل شش ماه سپري شده باشد.

6- هيئت‌پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغيير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل دوسال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

 

شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

  • متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

1- سهامی عام بوده و سرمایة ثبت شدۀ آن از دويست میلیارد ریال کمتر نباشد.

2 – درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایۀ ثبت شده و 250 نفر نباشد.

3 – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل 15 درصد باشد.

4 – در یک دورة مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

5- به تشخيص هيئت پذيرش حداقل يك بازارگردان داشته باشد.

6- حداقل بايد دوسال سابقة فعاليت در صنعت مربوطه داشته و طي اين مدت موضوع فعاليت آن تغيير نكرده باشد.

7- هيئت پذيرش مي‌تواند سوابق قبلي فعاليت متقاضياني را كه در اثر ادغام يا تغييير ساختار تشكيل شده‌اند، مشروط بر آنكه منطبق با فعاليت فعلي آنها باشد به‌عنوان سابقة فعاليت بپذيرد. در هر صورت متقاضي بايد داراي حداقل يك سال سابقة فعاليت با ساختار فعلي باشد.

 

شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

 

  • بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل کند:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل کند:

1- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ها در بازار دوم گذشته باشد.

2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دورة یاد شده معامله شده باشد.

  • بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل کند.
  • بورس موظف است براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی فرعی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به بازار دوم منتقل کند.
/ 0 نظر / 91 بازدید